Zatiaľ nieje pridaná žiadna udalosť !

4.9°C

Teplota

25cm

Technický sneh

DOBRÉ

Podmienky

Live

Webkamera

Mapa

NOVINKY

STREDISKO ZATVORENÉ!

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY LYŽIARSKEHO STREDISKA SKI KRÁLIKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vydané spoločnosťou SKI LIFT s.r.o., Králiky 13 907, 976 34 Králiky, IČO: 36014575 (ďalej len „prevádzkovateľ“), upravujú poskytovanie služieb, ktorými sú preprava lanovými dráhami a lyžiarskymi vlekmi, využívanie lyžiarskych tratí, parkovanie a pohyb v lyžiarskom stredisku, upravujú práva a povinnosti s uvedeným súvisiace a sú platné pre areál lyžiarskeho strediska Ski Králiky (vrátane príjazdovej cesty do strediska, vyznačených lyžiarskych zjazdoviek, odstavných plôch, atď. v zmysle panoramatických máp zverejnených na webe www.skikraliky.sk a v lyžiarskom stredisku Ski Králiky). Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky podľa potreby upraviť, pričom zmena podmienok je platná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webe www.skikraliky.sk, pokiaľ nie je v podmienkach uvedený neskorší dátum.

 

 1. Prevádzka strediska
  1.1. Otváracie hodiny strediska sú 9:00 – 16:00,  v čase večerného lyžovania 17:00 – 20:30. Pokladňa je otvorená denne 8:45 – 16:15, počas večerného lyžovania 16:45 – 20:45. Prevádzka strediska je závislá od poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.
  1.2. Počas zimnej sezóny včase od 16:00 – 9:00 sú zjazdovky strediska uzatvorené (výnimka platí v čase večerného lyžovania, kedy je povolené zdržiavať sa len na osvetlenej zjazdovke). V uvedených hodinách prebieha zasnežovanie a úprava zjazdových tratí, z čoho vyplýva hrozba vzniku úrazu káblami snežných diel a od strojov na úpravu tratí.
  1.3. Je ZAKÁZANÉ lyžovanie mimo stanovenej prevádzkovej doby a mimo upravených zjazdových tratí, vstupovať na zjazdovky s domácimi zvieratami, stavať slalomové trate a rôzne prekážky bez súhlasu prevádzkovateľa, vstupovať na zjazdovky a dopravné zariadenia pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
  1.4. Zakúpením akéhokoľvek lyžiarskeho lístka (ďalej len „skipas“) a využívaním služieb prevádzkovateľa sa zákazník zaväzuje dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky lyžiarskeho strediska Ski Králiky, Princípy správania sa na lyžiarskych tratiach (zverejnené na webe www.skikráliky.sk a pri pokladni priamo v lyžiarskom stredisku) a pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa.
  1.5. Prevádzkovateľ strediska prehlasuje, že na vyznačených lyžiarskych zjazdovkách v stredisku neprevádzkuje žiadne pešie, bežecké, sánkarske ani skialpinistické trasy. Využívanie lyžiarskych zjazdoviek uvedeným spôsobom je preto PRÍSNE ZAKÁZANÉ.
  1.6. Žiadny zákazník vrátane držiteľa akéhokoľvek skipasu nie je oprávnený v lyžiarskom stredisku Ski Králiky vykonávať podnikateľskú ani inú zárobkovú činnosť (vrátane činnosti lyžiarskej a snowboardovej školy) bez súhlasu prevádzkovateľa strediska.
  1.7. Lyžiari mladší ako 15 rokov sú na lyžiarskej trati povinní chrániť si hlavu riadne upevnenou lyžiarskou prilbou. Osoby organizujúce činnosť na lyžiarskej trati sú povinné zabezpečiť, aby každá osoba mladšia ako 15 rokov mala na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.
  1.8. V prípade, že návštevník svojím správaním a konaním ohrozuje alebo poškodzuje majetok alebo záujmy prevádzkovateľa, alebo život, zdravie alebo majetok ostatných návštevníkov lyžiarskeho strediska Ski Králiky, je prevádzkovateľ oprávnený:
  1.8.1. odoprieť klientovi poskytnutie služieb,
  1.8.2. využiť všetky právne prostriedky v zmysle právnych predpisov na ochranu a predchádzanie vzniku škodám,
  1.8.3. zablokovať vydaný skipas, pričom držiteľovi nevzniká žiaden nárok na finančnú ani nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
  1.9. V lyžiarskom stredisku Ski Králiky je PRÍSNE  ZAKÁZANÉ jazdiť na snežných skútroch a štvorkolkách bez súhlasu prevádzkovateľa strediska.
  1.10. V prípade, že nastane situácia, kedy je počas prevádzky strediska potrebné použiť techniku na úpravu svahov, odstrániť náhlu prekážku na zjazdovke, zviezť zranenú osobu, je každý povinný rešpektovať vzniknutú situáciu, zvýšiť opatrnosť a znížiť rýchlosť pri obchádzaní tejto techniky.
 2. Zľavy na skipasy
  Pre uplatnenie nároku na zľavu z ceny lístka uvedeného v cenníku prevádzkovateľa je zákazník povinný predložiť:
  2.1. pri uplatnení nároku na bezplatné využívanie služieb detí do 6 rokov preukaz poistenca dieťaťa (za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode rodiča),
  2.2. pri skipase „Deti“ (od 6 do 11 rokov vrátane) preukaz poistenca dieťaťa,
  2.3. pri skipase „Juniori“ (od 12 do 17 rokov vrátane) preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca), alebo preukaz EURO26 a ISIC (skipas vydaný na základe preukazov EURO26 a ISIC je platný len spolu s nimi, pričom pri kontrole pracovníkmi strediska je držiteľ skipasu povinný preukázať sa uvedenými preukazmi, v opačnom prípade sú kontrolujúci oprávnení lístok zadržať bez nároku na odškodnenie).
  2.4. pri skipase „Seniori“ (nad 60 rokov) preukaz totožnosti a pri osobách zdravotne ťažko postihnutých je potrebné preukázať sa preukazom totožnosti a preukazom ZŤP.
  2.5. Nie je možné zľavy kombinovať, zákazníkovi sa poskytne pre neho najvýhodnejšia cena.
 3. Podmienky používania skipasov, ich poškodenie, strata a odcudzenie
  3.1. Všetky skipasy sú neprenosné a na jeden skipas môže jazdiť len jedna osoba.
  3.2. Každý skipas je zálohovaný v cene 2,-Eur.
  3.3. Držiteľ skipasu je povinný zabezpečiť, aby lístok používal len oprávnený držiteľ skipasu. Ďalej je povinný chrániť skipas pred mechanickým, chemickým alebo iným poškodením, pôsobením magnetického poľa a pred jeho stratením. Prevádzkovateľ má právo zablokovať skipas vprípade jeho zneužívania.
  3.4. Všetky skipasy sú bezdotykové. Odporúčame si ich po zakúpení vložiť do vrecka na ľavej strane. Upozorňujeme, že skipasy sú citlivé na signál žiariaci z mobilného telefónu, preto si ho neumiestňujte v jeho blízkosti, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu a v takom prípade stredisko nevracia zálohu za skipas.
  3.5. V prípade poškodenia skipasu je jeho držiteľ povinný toto bezodkladne oznámiť v pokladni strediska spolu s predložením dokladu o kúpe skipasu, na ktorom je uvedené registračné číslo lístka (v prípade sezónneho skipasu spolu s predložením preukazu totožnosti osoby, na ktorej meno bol skipas vydaný). Zákazníkovi bude tento skipas opätovne nakódovaný. V prípade jeho mechanického poškodenia bude držiteľovi vydaný náhradný sezónny skipas za zálohu 2,-Eur za bezkontaktnú čipovú kartu.
  3.6. V prípade straty alebo odcudzeni asezónneho skipasu je jeho držiteľ povinný toto bezodkladne oznámiť v pokladni strediska spolu s predložením preukazu totožnosti osoby, na ktorej meno bol skipas vydaný a dokladu o kúpe skipasu, na ktorom je uvedené registračné číslo lístka. Za zálohu 2,-Eur za bezkontaktnú čipovú kartu mu bude vystavený náhradný sezónny skipas. Majiteľovi strateného alebo odcudzeného sezónneho skipasu nevzniká žiadny nárok na akékoľvek odškodnenie za dni použitia skipasu v dôsledku oneskoreného nahlásenia straty alebo odcudzenia tohto lístka.
 4. Prístup a parkovanie
  Prístup do lyžiarskeho strediska Ski Králiky je zabezpečovaný elektronickým turniketom. Tento pri prejazde vydá zákazníkovi parkovací lístok, ktorý si zákazník za účelom jeho použitia na výjazd zo strediska nechá validovať v pokladni lyžiarskeho strediska nasledovne:
  4.1. návštevník môže dopravným prostriedkom bezplatne opustiť lyžiarske stredisko do 30 minút od času vstupu uvedeného na parkovacom lístku (s pôvodným parkovacím lístkom),
  4.2. návštevník pri zakúpení skipasu v pokladni strediska zároveň požiada o validáciu parkovacieho lístka (bezplatne),
  4.3. návštevník, ktorý využil služby požičovne lyžiarskej a snowboardovej výstroje alebo služby niektorého z výdajných miest reštauračných služieb spoločnosti SKI LIFT s.r.o. minimálne  vo výške 10,-Eur, požiada po predložení tohto dokladu v pokladni strediska o validáciu parkovacieho lístka (bezplatne),
  4.4. návštevník, ktorý nevyužije ani jeden zvyššie uvedených spôsobov, požiada o validáciu parkovacieho lístka v pokladni strediska za poplatok 10,-Eur.
  4.5. strata validovaného výstupného parkovacieho lístka, alebo nepreukázanie sa výstupným parkovacím lístkom pri elektronickom turnikete sa spoplatňuje sumou 20,-Eur.
 5. Ochrana osobných údajov
  Spoločnosť SKI LIFT s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade so zásadami definovanými v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, predovšetkým v zmysle zásady zákonnosti, podľa §13 ods.1, písm.f/.
  Od zákazníka sú požadované osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo preukazu totožnosti, telefónne číslo), na jednotlivých obslužných miestach lyžiarskeho strediska za účelom predaja SKI pasov a vedenia účtovnej evidencie. V rámci kontrolnej činnosti
  používania vybraných služieb v prejazde lyžiarskym turniketom alebo zapožičania lyžiarskej a snowboardovej výstroje, je zosnímaná fotografia klienta a porovnávaná s fotografiou v databáze, ktorá je zhotovovaná pri zakúpení SKI pasu. Fotografia je systémom zmazaná pri uplynutí platnosti SKI-pasu, v časovom rozpätí od 6 do 24 hodín.